Stained Glass in Wales | Gwydr Lliw yng Nghymru

Holiadur adborth

Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth er mwyn i'n helpu ni i wellhau'r catalog hwn yn y dyfodol. Atebwch y cwestiynau isod os gwelwch yn dda, ac ychwanegu unrhyw sylwadau yn y bylchau.

Os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf a'ch bod yn bwriadu dychwelyd i'r wefan, efallai y byddai'n well gennych gwblhau Rhannau 2 a 3 bryd hynny.
Os ydych wedi cwblhau Rhan 1 yn barod, ewch yn syth i Rhan 2

Complete the form in English


Rhan 1: Dod o hyd i'r catalog

1. Ai hwn yw eich ymweliad cyntaf â'r wefan?
Ie:    Nage:
2. Sut ddaethoch chi o hyd i'r wefan yn y lle cyntaf? (Ticiwch)
Chwiliad ar y we:Y term a ddefnyddiwyd i chwilio:
Dolen ar wefan arall:Enw neu URL y wefan:
Cerdyn post neu ddeunydd cyhoeddusrwydd arall:Nodwch:
Arall:Nodwch:
3. Beth sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi yn y catalog? (Ticiwch un neu ddau.)
Artistiaid neu gwmnïau gwydr lliw: 
Hanes lleol neu hanes Cymru: 
Hanes eglwysig: 
Delweddau beiblaidd/crefyddol: 
Arall:Nodwch:
4. A ydych yn debyg o ymweld â'r wefan eto?
Byth:    Weithiau:    Yn aml:
5. A fyddwch chi'n ymweld â gwefannau gwydr lliw eraill yn gyson? Rhowch fanylion:
Pe hoffech chi gwneud sylwadau mwy fanwl ar y safle, a fyddech chi llenwi Rhannau 2 a 3 isod.

Rhan 2: Defnyddio'r catalog

1. A wnaethoch chi ddefnyddio (ticiwch)
Blwch chwilio cyflym:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
Tudalen chwilio:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
Rhestrau pori:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
2. A fyddai gallu pori neu chwilio gan ddefnyddio map yn ddefnyddiol?
Byddai:    Na fyddai:
3. A oes gennych awgrymiadau am welliannau y gallem eu gwneud o ran chwiliadau neu ddyluniad neu gynllun y wefan? Rhowch fanylion
4. Pa fath o wybodaeth gatalog sydd bwysicaf yn eich barn chi? (Ticiwch fel y bo’n briodol):
Manylion ynghylch pwy y gellir priodoli'r gwaith iddynt a dyddiadau'r ffenestri:Defnyddiol:    Hanfodol:
Mynegeion testun (prif olygfeydd):Defnyddiol:    Hanfodol:
Mynegeion testun (manylion llai, e.e. blodau, anifeiliaid, symbolau):Defnyddiol:    Hanfodol:
Arysgrifau beiblaidd a chyfeirnodau:Defnyddiol:    Hanfodol:
Manylion cyflwyno wedi eu trawsysgrifio:Defnyddiol:    Hanfodol:
Nodiadau disgrifiadol:Defnyddiol:    Hanfodol:
Nodiadau dehongli:Defnyddiol:    Hanfodol:
Hanes pensaernïol a chyd-destun:Defnyddiol:    Hanfodol:
Gwybodaeth fywgraffyddol am y gwneuthurwyr a'r cwmnïau:Defnyddiol:    Hanfodol:
Cyfeiriadau llyfryddol:Defnyddiol:    Hanfodol:
Delweddau mawr a manylion:Defnyddiol:    Hanfodol:
5. Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:

Rhan 3: Datblygu'r catalog

1. A fyddai'n well gennych ddarllen y wefan yn Gymraeg?
Byddai:    Na fyddai:
2. A ydych wedi cyfrannu unrhyw sylwadau i ychwanegu at neu gywiro gwybodaeth?
Do:    Naddo:
3. A ydych yn credu y byddwch yn gwneud hynny yn y dyfodol?
Ydw:    Nac ydw:
4. A fyddai'n dda gennych allu cadw a gweld eich ffefrynnau, cofnodi a chadw nodiadau personol neu rannu ag eraill drwy Facebook neu Twitter?
Byddai:    Na fyddai:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellachs:
5. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o'r enghreifftiau yn dod o addoldai yng Nghymru. A fyddai'n dda gennych allu chwilio a phori am ragor o enghreifftiau o wahanol fathau o gyd-destun (e.e. ysbytai, ysgolion, tai preifat ayyb)?
Byddai:    Na fyddai:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
6. A fyddai catalog tebyg yn ymwneud â rhanbarthau a gwledydd eraill yn ddefnyddiol yn eich barn chi?
Byddai:    Na fyddai:
Pa ranbarthau neu wledydd yn benodol? Nodwch:
A fyddech chi'n barod i gyfrannu at hyn?    Bydwn:    Na fyddwn:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
7. Yr ydym yn ystyried cynnig cyfleuster a fyddai'n caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu gwybodaeth a delweddau i'r catalog er mwyn creu catalog mwy cynhwysfawr o wydr lliw a gwydr pensaernïol. A fyddech chi'n barod i gyfrannu:
Delweddau o ffenestri?    Byddwn:    Na fyddwn:
Manylion am ffenestri?    Byddwn:    Na fydwn:
8. Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
Y mae'r gwybodaeth ddilynol yn opsiynol
Enw:     
e-bost:
Gallwch cyflwyno'r ffurflen yn ddi-enw, ond ni fydd modd i'r olygydd ymateb i ymholiadau heb manylion cyswllt. Cedwir manylion cyswllt yn gyfrinachol.
 
National Library of Wales - project partnerUniversity of Wales, Trinity Saint David - project partnerCentre for Advanced Welsh and Celtic Studies
Database © 2011-2022 University of Wales. Individual images are credited with individual copyright owners. All material on this website is protected by copyright law and users are reminded to respect the rights of copyright holders represented on the database.

Database and software developed by Technoleg Taliesin Cyf. © 2011-2022